Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Davy Melissen BIG-registraties: 39915443816
Overige kwalificaties: 199115443825 Basisopleiding: Psychologie

Persoonlijk e-mailadres: dahcjmelissen@gmail.com AGB-code persoonlijk: 94105013

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Reflektor Psychotherapie en Coaching E-mailadres: davyreflektor@outlook.com
KvK nummer: 49941755
Website: www.reflektor.biz

AGB-code praktijk: 94068065

Praktijk informatie 2

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Buro T3 E-mailadres: info@burot3.nl
KvK nummer: 69068240
Website: www.burot3.nl

AGB-code praktijk: 22220962

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de gespecialiseerde-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A
Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Ik heb als Gz-Psycholoog en Psychotherapeut jarenlange ervaring met verschillende complexe doelgroepen in de SGLVB-sector en SGZZ gerichte ervaring op gebied van traumabehandeling, de forensische doelgroep en een kleine SGZZ praktijk. Ik hanteer een eclectische benadering met invloeden vanuit de MBT, Schematherapie, EFT(-c) en EMDR.

Mijn actuele aanbod van SGZZ gerichte monodisciplinaire psychotherapie is gericht op (jong)volwassenen en ouderen. Ik vind het essentieel om voor de client belangrijke personen uit zijn/haar systeem bij de behandeling te betrekken. De problematiek mag variëren van angst- en somberheidsklachten, tot bijvoorbeeld identiteitsvraagstukken, persoonlijkheidsproblematiek en trauma. Ik zal in de toekomst waarschijnlijk ook met e-health gaan werken.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag Pervasief
Overige kindertijd Depressie

Bipolair en overig Angst
Restgroep diagnoses

Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening Seksuele problemen
Slaapstoornissen

Persoonlijkheid Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: Davy Melissen BIG-registratienummer: 39915443816

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: Davy Melissen BIG-registratienummer: 19915443825

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
-Bob de Jong, Gz-Psycholoog (BIG nummer: 19924809825) en Psychotherapeut (BIG nummer: 399324809816)

-Anique de Beyn, Gz-Psycholoog en Psychotherapeut.
-Debby ter Horst, Orthopedagoog-Generalist (BIG nummer: 99926884331)

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
nvt

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
nvt

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: ik deze doelgroep niet ga bedienen.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: -Linda Gerits (Klinisch psycholoog, BIG nummer: 9055113425 & Psychotherapeut, BIG nummer: 29055113416)

-Bob de Jong (GZ-Psycholoog, BIG nummer: 19924809825) en Psychotherapeut, BIG nummer: 399324809816)
-Anique de Beyn (GZ-Psycholoog, BIG nummer: 19916878425 en Psychotherapeut, BIG nummer: 39916878416)

-Pieter de Roij (Psychotherapeut, BIG nummer: 0628440379) &
-Debby ter Horst (Orthopedagoog-Generalist, BIG nummer: 99926884331).

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

-Tips bij opstarten eigen praktijk.
-Tips bij inhoudelijke invulling behandeling.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: www.reflektor.biz (zie Tarieven en Vergoeding)

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: https://www.lvvp.info/kwaliteitsbeleid/index.html

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.

Link naar website:

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-met-de-behandeling/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
-Bob de Jong, Gz-Psycholoog, BIG nummer: 19924809825 en Psychotherapeut, BIG nummer: 399324809816, eigenaar van De Jong Psychotherapie.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.reflektor.biz

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Wanneer je hebt besloten om bij mij in behandeling te willen komen, kun je je aanmelden door een mail te sturen of door het contactformulier in te vullen op de website. Nadat ik je bericht ontvangen en gelezen heb, zal ik contact met je opnemen voor het plannen van een kennismakingsgesprek. Tijdens het gratis en vrijblijvende telefonisch kennismakingsgesprek, wat ongeveer 20 minuten duurt, zal ik stilstaan bij je klachten en hulpvraag. We bekijken of mijn werkwijze aansluit bij je verwachtingen. Als we er na dit gesprek beiden vertrouwen in hebben, dan word je uitgenodigd uit voor een intakegesprek.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Bij aanvang van het behandeltraject worden de diagnose en het behandelplan met cliënt besproken. Tussentijds wordt de behandeling regelmatig geëvalueerd met cliënt, eventueel ondersteund met de resultaten van de ROM metingen en zo nodig wordt de behandeling bijgestuurd. Dit alles wordt expliciet met de cliënt besproken. Ik bespreek nadrukkelijk dat het van belang is om eventuele vragen en onzekerheden te bespreken in de sessie. De naasten van de cliënt kunnen indien wenselijk worden betrokken.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De zorgvraag wordt getypeerd met behulp van de HONOS+. De voortgang van de behandeling wordt gevolgd en gecommuniceerd met de patient door middel van halfjaarlijkse voortgangsbesprekingen en -evaluaties ondersteund met vragenlijsten en/of ROM-metingen. Mocht dit nodig zijn dan wordt

na de halfjaarlijkse evaluatie het behandelplan bijgesteld. Na een jaar wordt altijd een nieuw behandelplan opgemaakt.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Er is sprake van een halfjaarlijkse mondelinge evaluatie. Ieder jaar wordt de evaluatie vastgelegd in een brief aan de huisarts en een aangepast behandelplan.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Gedurende de evaluatiemomenten in de gesprekken face-to-face en bij afronding van het traject via (digitale) tevredenheidsvragenlijsten.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Davy Melissen Plaats: Riel
Datum: 28-02-2024

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja