Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT D.A.H.C.J. MELISSEN (REFLEKTOR PSYCHOTHERAPIE & COACHING)

Reflektor Psychotherapie & Coaching (van eigenaar D.A.H.C.J. Melissen) gevestigd te Riel en Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 49941755, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe D.A.H.C.J. Melissen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie D.A.H.C.J. Melissen persoonsgegevens verwerkt: 

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van D.A.H.C.J. Melissen; 
 3. bezoekers van www.reflektor.biz; 
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van D.A.H.C.J. Melissen;
 5. sollicitanten; 
 6. alle overige personen die met D.A.H.C.J. Melissen contact opnemen of van wie D.A.H.C.J. Melissen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 • Verwerking van persoonsgegevens

D.A.H.C.J. Melissen verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. worden verkregen van derden, zoals andere hulpverleners of verwijzers;
 3. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
 • Doeleinden verwerking 

D.A.H.C.J. Melissen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 
 • Rechtsgrond

D.A.H.C.J. Melissen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 • Verwerkers

D.A.H.C.J. Melissen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van D.A.H.C.J. Melissen persoonsgegevens verwerken. D.A.H.C.J. Melissen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

 • Persoonsgegevens delen met derden

D.A.H.C.J. Melissen deelt persoonsgegevens niet zonder toestemming van de betrokkene met derden, behalve als dat in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst of het beheer van de beroepspraktijk is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Het gaat dan bijvoorbeeld om het delen van gegevens met de zorgverzekeraar en de Nederlandse Zorgautoriteit of om inzage van het dossier door een BIG-geregistreerde en aan het beroepsgeheim gebonden beroepsbeoefenaar in het kader van kwaliteitsvisitaties. Voor dit laatste is expliciete schriftelijke toestemming van de patiënt niet nodig. De patiënt heeft wel de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor kwaliteitsdoeleinden. Daarvoor krijgt de patiënt vooraf de gelegenheid om kennis te nemen van de mogelijkheid dat zijn gegevens voor deze kwaliteitsdoeleinden worden gebruikt. D.A.H.C.J. Melissen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 • Doorgifte buiten de EER 

D.A.H.C.J. Melissen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt D.A.H.C.J. Melissen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 • Bewaren van gegevens

D.A.H.C.J. Melissen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. D.A.H.C.J. Melissen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 
 3. gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure; 
 4. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 • Wijzigingen privacystatement

D.A.H.C.J. Melissen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van D.A.H.C.J. Melissen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht D.A.H.C.J. Melissen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met D.A.H.C.J. Melissen door een e-mailbericht te sturen naar: DavyReflektor@outlook.com.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop D.A.H.C.J. Melissen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met D.A.H.C.J. Melissen door een e-mailbericht te sturen naar: DavyReflektor@outlook.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).